Veilig Sport Klimaat

PGA Holland


Veiligheidszaken m.b.t. begeleiders
Onder begeleiders verstaan we iedereen die een sporter in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. In het NGF SI-reglement zijn gedragsregels opgenomen waaraan begeleiders moeten voldoen.
Hieronder staan de maatregelen die het bestuur kan treffen m.b.t. begeleiders.

 • Alle begeleiders moeten een VOG kunnen overleggen
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De VOG geeft zo meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) golfprofessionals, trainers, coaches, begeleiders en verzorgers en verkleint daarmee de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan toch weer een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen. De VOG kan gratis worden aangevraagd via gratisvog.nl, als aan de voorwaarden wordt voldaan.
  Op de website gratisvog.nl staat duidelijk uitgelegd hoe je als vereniging je kunt aanmelden om de gratis VOG voor je begeleiders aan te vragen.
 • Alle begeleiders ondertekenen de Gedragsregels voor begeleiders
  Het NOC*NSF heeft 12 gedragsregels geformuleerd voor alle begeleiders in de sport. Deze gedragsregels zijn opgenomen in het NGF SI-reglement. Het is belangrijk dat alle begeleiders zich bewust worden van deze gedragsregels en door ondertekening hiervan verklaren dat ze volgens deze regels zullen handelen.
 • Aannamebeleid nieuwe begeleiders
  Het is raadzaam om nieuwe golfprofessionals/ trainers/ coaches/ vrijwilligers te screenen. Plegers van seksuele intimidatie herken je niet aan hun uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Het is bekend dat plegers van seksuele intimidatie situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan worden met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. Denk bij screenen aan: Het voeren van een kennismakingsgesprek, referenties checken bij vorige verenigingen, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht stellen, gedragsregels ondertekenen, bevragen van het registratiesysteem seksuele intimidatie.
 • De begeleiders wijzen op de meldplicht voor Seksuele Intimidatie
  Iedere begeleider binnen een golfclub die kennis krijgt van (een vermoeden van) een overtreding van het SI-reglement is verplicht dit te melden bij een bestuurslid van de golfclub, tenzij hij/zij zelf de seksuele intimidatie heeft ondergaan en of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de golfclub bekleedt.

Vertrouwenscontactpersoon (VcP)

Een veilig sportklimaat is erg belangrijk, ook binnen de golfsport. Samen creëren we een veilige omgeving waar geen plaats is voor intimidatie en ander ongewenst gedrag. Ook het bestuur en directie van PGA Holland vindt het belangrijk dat dit goed geregeld is voor hun leden en studenten. Hierin trekken we samen op met de NGF, NOC*NSF en Centrum Veilig Sport waarbij voorlichting en preventie erg belangrijk is.

Om dit alles binnen de organisatie van PGA Holland goed te kunnen regelen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VcP) aangesteld.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VcP)?
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten. De vertrouwenscontactpersoon kan ook d.m.v. voorlichting ook aandacht vragen voor grensoverschrijdend gedrag en daarmee de bespreekbaarheid (en meldingsbereidheid) groter maken.
Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van klachten ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag, bijv. seksuele intimidatie.
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor leden en studenten van PGA Holland. Daarbij is de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel melding of klacht krijgen, van seksuele intimidatie bij een ander.

Heb je behoefte aan een gesprek of wil je advies, neem dan contact op met:
Ian Lamsma, il@pgaholland.nl, 06-30920839.

Spreek je liever met iemand van buiten de organisatie, dan kun je contact opnemen met een Vertrouwenspersoon van Centrum Veilig Sport.

Meer informatie over Veilig Sport Klimaat en Vertrouwenscontactpersoon is te vinden op: