Klachtenprocedure

Wij zijn PGA Holland
en helpen u graag


Als je een klacht hebt t.a.v. de opleidingen van PGA Holland, bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de uitslag van een toets en/of een algemene klacht, kun je hierover een mail sturen naar het hoofd van de opleiding, Jim van Heuven van Staereling,  jh@pgaholland.nl. Je ontvangt dan binnen 48 uur een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen en mocht er langere tijd nodig zijn krijg je binnen de genoemde 4 weken een nieuwe termijn te horen. Je klacht wordt ten aller tijde vertrouwelijk behandeld.

Mochten we samen niet tot een oplossing komen dan verwijzen we je door naar de commissie van beroep.

Verzending beroepschrift

Je kunt het beroepschrift sturen aan het secretariaat van de commissie van beroep. Het adres is Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg. Deze voorziet het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen in dit reglement.

Uitslagregels

Per deelkwalificatie wordt door de examencommissie vastgesteld of een kandidaat daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering voor een deelkwalificatie kan worden weergegeven in een cijfer of in een woordbeoordeling als ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’.

Bezwaar

Een kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie of van de examinatoren schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Levert dit geen bevredigend resultaat op voor de kandidaat, dan kan hij in beroep gaan.

Beroep

Een kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie of van de examinatoren schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens. De commissie van beroep stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep.

Verzending beroepschrift

De kandidaat stuurt het beroepschrift aan het secretariaat van de commissie van beroep. Het adres is Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg. Deze voorziet het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen in dit reglement.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift moet de volgende inhoud bevatten:

1- Naam en adres van de indiener;
2- Opleiding die door de indiener wordt gevolgd;
3- Datum van indiening;
4- Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen);
5- De gronden van het beroep.

 

Termijn voor indienen

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt drie schooldagen. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekendgemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De betreffende commissie beslist zo mogelijk binnen twee weken na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van twee weken.

Uitspraak

Het oordeel van de commissie van beroep is bindend, waarna PGA Holland opleidingen de eventuele consequenties dient uit te voeren.

Behandelde klachten worden voor een periode van 7 jaar bewaard, zodat ze eventueel als jurisprudentie kunnen dienen voor nieuwe zaken om een zo objectief mogelijke beslissing te kunnen nemen.

 

Samenstelling examencommissie

Voorzitter examencommissie T. van Haaren
Secretaris examencommissie F.K. Kirsten
1 of meer leden E. Kruining
Postadres examen commissie Examencommissie
Gilzerbaan 400
5032 VC Tilburg
Tel: 06 107 12 878
Bezoekadres examencommissie Gilzerbaan 400
5032 VC Tilburg

 

Samenstelling commissie van beroep

Voorzitter commissie van beroep Gijs ten Velden
Plv. voorzitter commissie van beroep Mr G.M. Jonkman
Lid commissie van beroep Mr. B. F. Louwerier
Plv. commissie van beroep
Postadres Commissie van beroep Inzake examen-aangelegenheden
PGA Holland Opleidingen
Gilzerbaan 400
5032 VC Tilburg