Wij informeren u graag

Ons privacy
beleid


De Professional Golfers ‘Associatie Holland (PGA) is van mening dat de bescherming van de persoonlijke informatie van haar leden uiterst belangrijk is en daarom erkennen wij dat u belang heeft bij de manier waarop wij dergelijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Om die reden hebben wij deze verklaring opgesteld, waarvan de bedoeling is u te informeren over hoe wij die informatie gebruiken en beschermen.

Onze principes

 1. Zorgen dat gegevens eerlijk en rechtmatig worden verkregen en verwerkt.
 2. Persoonlijke gegevens alleen voor legitieme doeleinden bewaren en verwerken die in dit document worden
  beschreven.
 3. Persoonlijke informatie niet vrij te geven zonder de toestemming van de persoon waarop het betrekking heeft,
  behalve in beperkte omstandigheden zoals toegestaan, of vereist door de wet. We kunnen informatie delen met
  derden, d.w.z. PGA Corporate Partners, om legitieme belangen van PGA-leden na te streven.
 4. Passende procedures te handhaven om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij bijhouden
  correct en actueel is.
 5. Wanneer we ervoor kiezen om bepaalde diensten door derden te laten verzorgen, zullen we dit doen in
  overeenstemming met de huidige wetgeving en zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen
  dat de door die aanbieder gebruikte persoonlijke informatie beschermd wordt.
 6. Om de technische en organisatorische waarborgen te handhaven om persoonlijke informatie te beschermen
  tegen diefstal, verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
 7. Geen persoonlijke informatie verkopen.
 8. Persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is om te voldoen aan de legitieme vereisten
  van de PGA Holland, of wettelijke vereisten.
 9. Zich ertoe verbinden geen persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese economische ruimte zonder te
  zorgen voor adequate beveiligings- en beschermingssystemen.

Het delen van informatie

We kunnen de contactinformatie van leden voor marketingdoeleinden delen met legitieme externe organisaties. Contact door deze zorgvuldig geselecteerde groepen kan per post, telefoon of e-mail zijn. Als u deze marketingbenaderingen niet wenst te ontvangen, schrijf dan naar de Chief Executive op PGA kantoor, Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg, Nederland.

De gegevensbeheerder:
De PGA Holland is de gegevensbeheerder.

Welke informatie wordt opgeslagen

Informatie over een lid bevat: Contactgegevens (thuis en werk), mobiel nummer, e-mailadres, taal, geslacht, geboortedatum, btw-nummer, banknummer, arbeidsverleden, toernooigeschiedenis, bankrekeninggegevens, details over eventuele tuchtzaken, kwalificaties, jaarlijks aanwezigheidsrecord voor seminars , CPD-punten / – classificatie, geavanceerd programma Toewijzingsmerken en accreditatie-informatie voor voorafgaand leren (indien verstrekt); Alle informatie over kinderbescherming: inclusief klachten, informatie over onderzoeken en procedures. Deze informatie zal niet worden opgeslagen in de geautomatiseerde database, maar zal op papier worden bewaard en veilig worden bewaard door de PGA Holland en zal alleen beschikbaar worden gesteld aan bonafide onderzoek functionarissen, waaronder de politie en / of sociale diensten.

Waarvoor de informatie wordt gebruikt

De informatie wordt gebruikt voor lidmaatschapsadministratiedoeleinden: inclusief het verzamelen van abonnementen en het mailen van de e-mailnieuwsbrieven van de leden, het beheren van onderwijs- en trainingsprogramma’s en -records, het verwerken van disciplinaire maatregelen en onderzoeken, het verstrekken van referenties en pers- en PR-doeleinden.

Waar de informatie is opgeslagen

Alle lidmaatschapsrecords worden veilig opgeslagen door de PGA Holland; handmatige records worden bewaard in archiefkasten en computerbestanden worden met een wachtwoord beheerd.

Hoe lang de informatie bewaard blijft

Informatie die betrekking heeft op huidige leden wordt voor onbepaalde tijd bewaard om geschikte verwijzingen mogelijk te maken, b.v. voor pers / PR-aangelegenheden en werkgelegenheidskwesties waar van toepassing, en met archieven die worden gearchiveerd nadat een lid is afgetreden of is overleden. Records die voor dit doel worden bijgehouden, omvatten het laatst bekende adres, de datum van registratie, de datum van verkiezing tot lidmaatschap en het totale aantal jaren lidmaatschap met andere relevante records die de lidmaatschapsgeschiedenis van het lid beschrijven.

Wie heeft toegang tot de gegevens

Alle relevante administratie- en leidinggevenden hebben toegang tot de gegevens; dit is door middel van een specifieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de medewerker toegang heeft tot de database. De nieuwe wet voorziet erin om u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Na indiening van een schriftelijk verzoek aan de Chief Executive ontvangt u een kopie van de persoonlijke gegevens uit uw persoonlijke dossier. De vereniging verbindt zich ertoe om binnen 40 dagen op dergelijke verzoeken te reageren. De PGA Holland kan voor elke aanvraag maximaal € 15,00 (administratiekosten) in rekening brengen. Er zijn uitzonderingen op het recht op toegang; deze omvatten vertrouwelijke referenties of elk item beschermd door professioneel privilege (bijvoorbeeld correspondentie met een advocaat).

Wie onthult de informatie en aan wie

PGA Holland staf zal de informatie gebruiken voor het legitieme doel van het promoten van het golfspel in Nederland of voor nationale evenementen en in deze mate zullen we uw contactgegevens bekendmaken aan PGA Holland Officials en andere bonafide golforganisaties. Persoonlijke informatie in de database wordt niet verkocht aan derden. We kunnen uw contactgegevens voor marketingdoeleinden delen met legitieme externe organisaties die betrokken zijn bij en / of de vereniging ondersteunen. Contact door deze zorgvuldig geselecteerde groepen kan per post, telefoon, fax of e-mail zijn. Als u deze marketingbenaderingen niet wenst te ontvangen, kunt u schrijven aan de Chief Executive op PGA kantoor, Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg, Nederland. Resultaten van evenementen / toernooien kunnen worden gepubliceerd in de pers, PGA nieuwsbrieven en / of op de PGA-website. Als professioneel orgaan neemt de PGA Holland de bescherming van persoonlijke informatie serieus. De informatie die we over u hebben, zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in dit document worden uiteengezet. Informatie wordt niet aan derden verkocht.

Derden partijen

Gegevens van Amateurs (federaal nummer) die in PGA-evenementen spelen, worden opgeslagen in de database van onze aanbieders van toernooibesturingstool i-golf, Golfbox. of Proware. Geen andere informatie dan resultaten wordt opgeslagen op PGA-computers. Portretrechten bij PGA-evenementen worden standaard toegewezen aan de PGA. Als je niet wilt dat foto’s, video, enz. Worden gebruikt op sociale media, neem dan ter registratie contact op met de toernooidirecteur ter plaatse.