Opleidingen

Lees hier meer over de klachtenprocedure van de A-opleiding

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure PGA Holland Opleidingen m.b.t. examenaangelegenheden

Als je het niet eens bent met de uitslag van een toets, of goedkeuring van een (deel) portfolio voordat deze naar de toetsingscommissie van de Nederlandse Golf Federatie gaat, kan je hiertegen bezwaar aantekenen of zelfs in beroep gaan. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De commissie leden van zowel de examencommissie als de commissie van beroep, hebben geheimhoudingsplicht.

Deze regels gelden voor de lichtingen vanaf 1 januari 2011.

Uitslagregels

Per deelkwalificatie wordt door de examencommissie vastgesteld of een kandidaat daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering voor een deelkwalificatie kan worden weergegeven in een cijfer of in een woordbeoordeling als ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of goed’.

Bezwaar

Een kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie of van de examinatoren schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Levert dit geen bevredigend resultaat op voor de kandidaat, dan kan hij in beroep gaan.

Beroep

Een kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie of van de examinatoren, schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de examens. De commissie van beroep stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep.

Verzending beroepschrift

De kandidaat stuurt het beroepschrift aan het secretariaat van de commissie van beroep. Het adres is postbus 8585, 3503 RN in Utrecht. Deze voorziet het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen in dit reglement.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift moet de volgende inhoud bevatten:

  • Naam en adres van de indiener;
  • Opleiding die door de indiener wordt gevolgd;
  • Datum van indiening;
  • Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen);
  • De gronden van het beroep.

Termijn voor indienen

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt drie schooldagen. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De betreffende commissie beslist zo mogelijk binnen twee weken na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van twee weken.

Uitspraak

Het oordeel van de commissie van beroep is bindend, waarna PGA Holland opleidingen de eventuele consequenties dient uit te voeren.

SAMENSTELLING EXAMENCOMMISSIE

Voorzitter examen commissie                   Harald Grünberg        
Secretaris examencommissie M.T. Lamers
1 of meer leden E. Kruining
Postadres examen commissie Examen commissie
  Postbus 8585
  3503 RN Utrecht
  Tel: 030 24 26 370
Bezoekadres examencommissie                  Burg. Verderlaan 17
  3544 AD Utrecht

 

SAMENSTELLING COMMISSIE VAN BEROEP

Voorzitter commissie van beroep                Gijs ten Velden 
Plv. voorzitter commissie van beroep Mr G.M. Jonkman
Lid commissie van beroep  Mr. B. F. Louwerier
Plv. commissie van beroep   
Postadres Commissie van beroep
  Inzake examen-aangelegenheden
  PGA Holland Opleidingen